Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Resultaten doorstroomtoets 2024

Beste ouders, 

 

De uitslag van de doorstroomtoets 2024 is binnengekomen. De ouders en de leerlingen van groep 8 hebben de individuele uitslag per direct ontvangen. De totale schooluitslag bespreken we ook in het team en de MR. We gebruiken als doorstroomtoets de Route8 toets (digitaal en adaptief). De scholen werken met referentieniveaus. Op de basisschool zijn er twee uitstroommogelijkheden: 1F (taal en rekenen) en 2F(leesvaardigheid en taal)/1S (rekenen). Hieronder worden de uitstroomniveaus samengevat: 

Niveau 1F: fundamenteel niveau. Dit moeten alle leerlingen in ieder geval aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs op 12-jarige leeftijd beheersen. Uitstroomniveau voor leerlingen die het onderwijs vervolgen is op vmbo-bb/bk. 

Niveau 1S (rekenen)/2F (leesvaardigheid en taalverzorging): in principe het uitgangspunt voor het aanbod in het basisonderwijs voor alle leerlingen, tenzij beredeneerd is vastgesteld dat 1F een passender niveau is. Uitstroomniveau voor leerlingen met vmbo-tl, havo en vwo. 

Iedere school heeft een wegingsfactor. Deze is vastgesteld door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Zij bepalen hoe de samenstelling van de populatie is op de basisschool. Aan de hand van deze wegingsfactor wordt bepaald wat de verwachting is ten aanzien van de uitstroom in groep 8. Voor de Paulusschool geldt een wegingsfactor van 29,42. 

Met deze wegingsfactor betekent dit dat we ernaar streven dat minimaal 96,3% van alle leerlingen het 1F niveau moeten hebben (op het gebied van leesvaardigheid, taalverzorging en rekenen) als ze de basisschool verlaten. Daarnaast streven we ernaar dat 62,1% het 2F/1S niveau behalen op deze vakgebieden. Tot slot geeft het ministerie aan dat de ondergrens voor 1F op 85% ligt en de ondergrens voor 2F/1S op 49% voor de scholen. 

De landelijk gemiddelde score van de Route8 toets is 200. Groep 8 heeft dit jaar een score behaald van 194. Dit is dus onder het landelijk gemiddelde dit jaar. Ten aanzien van de referentieniveaus hebben we voor 1F een score van 88% gemiddeld behaald. Voor het lezen zitten we op 96,1%, bij taalverzorging op 84,6% en bij rekenen op 80,8%. Dat betekent dat nog niet alle leerlingen in dit schooljaar uitstromen op het minimumniveau dat verwacht mag worden in groep 8 op de basisschool. Wanneer we kijken naar de scores voor 2F/1S, dan zijn hier duidelijke verschillen waar te nemen bij de afnames. Wanneer we kijken naar de afzonderlijke scores per vakgebied vallen taalverzorging en rekenen erg op. 

Voor leesvaardigheid hebben we 61,5% 2F behaald, dat ligt dicht bij het streefniveau van 62,1%. Dat is een redelijke score. Voor taalvaardigheid hebben we 19,2% 2F gescoord, dat ligt dus ver onder de 62,1% die we wilden behalen. Bij rekenen hebben we 30,8% behaald, dus ook dat is veel te laag. Sinds dit jaar zijn er bij de nieuwe doorstroomtoets geen resultaten van deelvaardigheden beschikbaar in overleg met alle toetsaanbieders. Dat is erg jammer, aangezien we hier altijd een analyse van maken om te kijken waar we een verbeterslag kunnen maken. Dat kan dus helaas niet. Het team van Route8 neemt dit mee in de evaluatie met alle toetsaanbieders 

Ten aanzien van de resultaten hebben we ook gekeken naar de resultaten van de individuele leerlingen om te kijken of onze schooladviezen passend zijn voor de leerlingen naar aanleiding van de toets. Bij een drietal leerlingen is het advies bijgesteld naar boven, deze leerlingen hebben een hogere score behaald en dan volgt overleg met ouders bijstelling. Bij een aantal leerlingen was het advies naar aanleiding van de Route8 toets lager dan verwacht, hier volgt echter geen bijstelling. Het (hogere) schooladvies blijft dan staan. Overigens vinden wij het gegeven schooladvies nog steeds passend voor deze leerlingen, ook al vielen de toetsresultaten van deze leerlingen tegen.   

Dit jaar was er voor het eerst een doorstroomtoets die veel eerder in het schooljaar is afgenomen. Omdat nog niet alles duidelijk is rondom de ervaringen met deze toets op dit moment worden de resultaten niet meegenomen in het schoolresultatenmodel en tellen ze dus ook niet mee bij de eindopbrengsten van de afgelopen jaren. Voor ons was er daarnaast nog de vervelende factor dat niet alle digitale systemen nog volledig in bedrijf waren (hopelijk is dat bij het volgend schooljaar opgelost).  

Voor wat betreft verbetering gaan we voor rekenen over naar een vernieuwde rekenmethode. De huidige methode is verouderd en geeft vooral in basis les op 1F niveau. De nieuwe methode zal insteken op een instructie op 2F niveau. Daarnaast gaan we ook onze andere methodes onder de loep nemen en kijken waar vernieuwing verbetering oplevert. En uiteraard blijven we met ons team kijken naar de kwaliteit en blijven we werken aan vooruitgang.  

Hartelijke groet, 

 

Karin Roekens