Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Medezeggenschapsraad


Nieuwe folder medezeggenschapsraad

Paulusschool 2016

Voor het jaar 2016 heeft de MR een nieuwe folder opgenomen. Download de folder hieronder.  

 Verslag MR vergaderingen januari tot juni 2017.

Het eerste MR overleg in 2017 vond plaats op donderdag 19 januari en in die vergadering nam Sandra Spaan afscheid van de MedezeggenschapsRaad van de Paulusschool en trad Mike Willems aan. De behandelde punten uit dit MR overleg waren:

1.       Ingekomen stukken.

2.       Goedkeuring vorige notulen

3.       Terugkoppeling verkiezingen kandidaat oudergeleding

4.       Huidige stand begroting

5.       Schoolse zaken

6.       Gezamenlijke vergadering met bestuur

7.       Stukje Paulusinfo

8.       Rondvraag.

Over de punten 1 tot en met 3 vallen geen bijzonderheden te vermelden. Bij de stand van de begroting kan vermeld worden dat er voor 13 kinderen nog geen ouderbijdrage is betaald en dat Chris Willemsen het penningmeesterschap van Sandra Spaan overneemt. Uiteraard danken wij Sandra voor al haar jaren inzet en het perfect opleveren van de financiële status. Verder wordt voorgesteld om de begroting door te rekenen zonder de kortingen die gerealiseerd kunnen worden door sponsoring om een beter beeld te krijgen van de daadwerkelijke kosten en opbrengsten in de toekomst mocht deze sponsoring wegvallen. Ook zal er gekeken worden of de begroting niet centraal in een cloud kan worden opgeslagen.

Bij het punt Schoolse zaken, werd teruggekeken op de Sinterklaas- & kerstviering waarbij voor beide evenementen voor een andere opzet was gekozen. De verkregen feedback was positief. Voor de aankomende techniekweek werden diverse activiteiten aangekondigd, zoals het bezoek aan het Gemaal, Grondwerk op het plein en het kennismaken met een 3D printer.

Een belangrijk onderwerp wat ook behandeld werd onder schoolse zaken was de evaluatie die op 20 november 2016 werd gehouden over het buiten lopen met ouders. Belangrijkste punten uit deze evaluatie waren:

§  Kinderen spelen behoorlijk fysiek.

§  Verantwoordelijkheid, combinatie met leerkracht op sommige dagen.

§  Leerkrachten zijn positief.

§  Na de zomer stoppen 3 ouders daarom blijft nieuwe aanwas nodig.

 

Verder werd geconstateerd dat de kostuums voor de Carnaval Jeugdraad (cape en steek) vervangen moeten worden. Dit jaar zullen er daarom nieuwe capes worden aangeschaft uit het budget van de Ouderbijdrage en zal dit moeten opgenomen worden als een toekomstige kostenpost.

 

Daarnaast werd vond er een voorbespreking plaats betreffende de vergadering met het bestuur en is besloten dat het stukje in de Paulusinfo door Tanja Boeklagen en Wouter Berns wordt verzorgd.

 

Tijdens de rondvraag bracht Chris Willemsen in dat hij signalen ontvangt dat het vak Engels er bij groep 8 nog weleens bij in schiet. Waarbij ook berichten zijn ontvangen dat het niveau van de Engelse taalvaardigheid, van leerlingen komende van de Paulusschool, op het voortgezet onderwijs te wensen overlaat.

 

De volgende MR vergadering, gehouden op 30 maart 2017, volgde op de vergadering met het bestuur. Naar aanleiding van die vergadering heeft de MR haar goedkeuring gegeven aan:

 

-          De begroting voor het schooljaar 2017 – 2020

-          Het vakantierooster voor het schooljaar 2017 – 2018

-          Het eigen risicodragersschap voor arbeidsongeschiktheid van leraren.

 

Het punt wat nog in beraad is genomen en waarvoor de MR nog geen goedkeuring heeft gegeven is het mede financieren van de vervanging van het speeltoestel op de kleine speelplaats. Dit wordt uitgesteld tot na het Lentefeest (waarvan de opbrengsten ten goede komen van de financiering voor het speeltoestel). Hangende de opbrengsten van dit Lentefeest zal de MR besluiten al dan niet in te stemmen met een bijdrage.

 

Tijdens deze vergadering is ook Aukje Jonkers welkom geheten als nieuw lid van de MR waarbij zij Kirsten Masselink opvolgt.

 

Overige zaken uit deze vergadering die noemenswaardig zijn om te vermelden zijn een aantal schoolse zaken waarbij we konden concluderen dat het ANWB Streetwise project door de kinderen erg enthousiast werd ontvangen met daaraan gekoppeld dat het verkeersexamen voor groep 7 (en 8) weer op het programma staat. Ook is de creatieve middag weer gestart en is er een Schoolbieb initiatief gestart.

 

Een ander belangrijk punt tijdens de vergadering was de communicatie tussen school en ouders. Er worden op dit moment nog verschillende communicatie middelen ingezet die per leraar of boodschap kunnen verschillen. Denk hierbij aan briefjes, website, email, Paulusinfo

Een project team vanuit de MR wordt opgezet om dit verder te onderzoeken.

 

Verder is tijdens deze vergadering het Medewerker- & Oudertevredenheid onderzoek aan bod gekomen. Belangrijk hierin was dat de vragen die gesteld worden dezelfde zijn als in voorgaande onderzoek zodat een heldere analyse gemaakt kan worden van mogelijke verbeterpunten etc.

 

De vergadering gepland voor april is komen te vervallen en daarmee was de vergadering van 1 juni de laatste van het schooljaar 2016 – 2017. Tijdens deze vergadering is gesproken over het ouder- en medewerkerstevredenheidsonderzoek die recent was uitgestuurd. De resultaten van deze enquête worden in het volgende schooljaar verwacht.

Verder is gesproken over de hoogte van de ouderbijdrage en is besloten om vooralsnog geen wijzigingen door te voeren. Voor volgend schooljaar zal een begroting gemaakt worden met daarin meegenomen de werkelijke kosten zonder sponsorgelden zodat beoordeelt kan worden of een begroting zonder deze sponsorgelden nog voldoende sluitend kan zijn in de toekomst.

Een belangrijk agenda punt was het verbeteren van de communicatie met ouders. Hiertoe is een eerste opzet door een aantal MR leden gemakt waarbij in ieder geval duidelijk werd dat er behoefte is aan één centrale bron en een eenduidig gebruik van (nieuwe moderne) middelen. Besloten is om de resultaten van de eerder genoemde enquête af te wachten om dit als actie punt volgend jaar concreet op te pakken.

Op het moment van deze vergadering was ook de CITO toets door Groep 8 afgerond en is de gemiddelde uitslag licht onder het landelijk gemiddelde.

Verder nog de officiële mededeling dat Wouter Berns unaniem benoemt is als voorzitter als opvolger van Kirsten Masselink die dit tijdelijk had opgepakt.

Op 21 september weer de eerste MR vergadering van het schooljaar 2017-2018 gehouden. Bij het bespreken van de schoolse zaken was uiteraard het door de storm sneuvelen van de Kastanjeboom onderwerp van gesprek. De schoolleiding heeft goed en snel actie ondernomen. Daarnaast kwam de nieuwe verkeerssituatie bij school die ontstaan is na het plaatsen van het hek en het verleggen van het zebrapad ter sprake. De nieuwe situatie is voor iedereen nog wennen.

De pleinwacht (overblijf ouders) is ook een punt van zorg omdat er nog steeds te weinig ouders zijn die zich hebben opgegeven. Het voorstel is dan ook om nogmaals een oproep te doen per mail.

De resultaten van de ouder- en medewerkerstevredenheidsenquête zijn binnen maar moeten nog door de schoolleiding gescreend worden op privacy gevoelige informatie en konden daarom nog niet gedeeld worden met de MR.

Tijdens de volgende MR vergadering van 26 oktober 2017 werd de begroting van de MR besproken en toegelicht door Chris Willemsen. Vanuit de ouderbijdrage zal een bijdrage aan het nieuwe speeltoestel worden geleverd. Dit toestel wordt op 6 en 7 december 2017 geplaatst.

Opnieuw kwam de pleinwacht ter sprake en bleek er na de laatste oproep één ouder is bijgekomen maar dat er anderzijds verschillende ouders zijn afgevallen. Vanuit het MT van de Paulusschool zijn de zorgen over het buitenlopen gedeeld. Daarop heeft de MR het idee geopperd om een flyer op te laten stellen door de kinderen om zo ouders te interesseren voor deelname aan de pleinwacht.